ပြည်တွင်းအစိုးရတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်နိုင်မည့် ဘွဲ့လွန်ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဒီပလိုမာဘွဲ့အကြောင်း