ဘဏ္ ၁၂ ခုတြင္ E-commerce Account ဖြင့္ႏုိင္

ဘဏ္ ၁၂ ခု ထံမွာ E-commerce Account ဖြင့္ႏုိင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

MPU Website ျဖစ္တဲ့ www.myanmarpaymentunion.com မွာ မိမိကိုယ္တုိင္၀င္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သလို ဘဏ္ေတြမွာလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီဘဏ္ေတြကေတာ့ ျမ​ဝတီဘဏ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈဖြံ႔ေရး ဘဏ္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယူႏိုက္တက္ အမရာဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္၊ ရိုးမဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ သမဝါယမဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္ တို႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

အဲဒီဘဏ္ေတြမွာ MPU Card ေတြနဲ႔ Online မွတစ္ဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ဝယ္ယူႏိုင္တဲ့ E-commerce ကို ဖြင့္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Card ကိုင္ေဆာင္သူေတြအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္ပိုင္ E-mail တစ္ခုရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ E-commerce ကို၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္က စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း