ဘဏ္ ၂၆ ခုတြင္ Core Banking စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္

ျပည္တြင္းဘဏ္ ၂၆ ခုမွာ Core Banking စနစ္ တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇ ရက္ က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကေန သိရပါတယ္။

e-banking မွာ Internet Banking နဲ႔ Mobile Banking ဆိုၿပီး ႏွစ္ခုပါရွိေၾကာင္း၊ ဘဏ္ေတြ အားလုံးက e-banking ေဆာင္ရြက္ဖို႔ Core Banking စနစ္ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးဘိုဘိုငယ္ကေျပာပါတယ္။ Internet Banking နဲ႔ Mobile Banking သုံးမယ္ဆိုရင္ ဘဏ္ဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္သာမက ၂၄ နာရီပတ္လုံး မိမိစာရင္းကေန အျခားသူစာရင္းသို႔ေရႊ႕ျခင္း၊ Bill ေတြေပးေခ်ျခင္း၊ Mobile Phone ေငြျဖည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘဏ္ေတြကို Core Banking စနစ္နဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ Real Time Gross Settlement System ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ခဲ့တဲ့စနစ္နဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

e-banking စနစ္ေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ကတ္နဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာအတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ Mobile Banking နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ(Mobile Finacial Services) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဘဏ္မ်ားအားလုံး တစ္ေျပးညီအခြင့္အေရး ရွိသည့္ e-banking စနစ္အားေကာင္းေစရန္ေဆာင္ ႐ြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကိုေျဖၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း