မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသင္တန္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသင္တန္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထာက္ႀက့ံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သင္တန္းေက်ာင္း အစည္းအေဝးခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အမ်ိဳးသား မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၊ သင္ရိုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၏ တိုးတက္မႈ အေျခအေန၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း၊ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္၏ အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ မူလတန္းပညာေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ႏွင့္ ဆရာလမ္းညႊန္အသစ္၊ သင္ရိုးသစ္၏ သင္ၾကား သင္ယူမႈ နည္းလမ္း၊ ပထမတန္း ၊ ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းကို သံုးသပ္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ သင္တန္း အစီအစဥ္၊ သင္တန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ၂၂၅ ဦး တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ေဝေဝ