ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ႕သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္္အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ပညာ မဟာဘြဲ႕ (Master of Banking and Fianace –MBF) သင္တန္းရဲ႕ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေတြေခၚယူ ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဆုိပါသင္တန္းကို အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း(သို႔) ဘဏၰာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ) အခန္း ၂၀၆ မွာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ မွစတင္ရယူႏုိင္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္း၀င္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္မွာရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ) မွာ ေျဖဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြအေနနဲ႔ ဖုန္း-၀၁-၅၁၃၄၅၇ (MBF ရံုးခန္း) ၊ ၀၁-၅၁၃၅၇၆ (၀ါကိဇၨေဗဒဌာန႐ံုးခန္း) တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။