ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာ တိုးတက္မႈျခင္းအတူ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအေပၚ စိန္ေခၚလာသည့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ စြမ္းအင္သံုးကားမ်ား