အခ်ိန္ပိုင္းအႏုပညာဒီပလိုမာသင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အခ်ိန္ပိုင္းအႏုပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူလ်က္ရွိပါတယ္။

သင္တန္းေတြကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ မွ စတင္ကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားႏိုင္မယ့္ ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ ဂီတပညာဌာန(ေစာင္း/ပတၱလား/စႏၵရား/တေယာ/အဆို)၊ သဘင္ပညာဌာန (ျမန္မာ့႐ိုးရာ႐ုပ္ေသးပညာ/ျမန္မာ့႐ိုးရာ အကပညာ)၊ ပန္းခ်ီပညာဌာန (အေျခခံ ပန္းခ်ီသင္တန္း/ ေရေဆးေရာင္စံုေရးဆြဲနည္းႏွင့္လူပံုေရးဆြဲနည္းသင္တန္း/ ဆီေဆးႏွင့္အခ႐ိုက္လစ္ေရးဆြဲနည္း သင္တန္း)၊ ပန္းပုပညာဌာန (အေျခခံပန္းပုသင္တန္း/ျမန္မာ့႐ိုးရာပန္းပုသင္တန္း/ပန္းပုနည္းပညာသင္တန္း) ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းကာလ ၉ လ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီးသင္တန္းေၾကးမွာ Level တစ္ခုကို ၇၅၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ကာ Level ၃ ခု တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ဒီပလိုမာဘြဲ႕ကိုရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို သင္တန္းေရးရာဌာန ဖုန္း-၀၁-၅၉၀၂၅၂၊ ၅၉၀၂၅၄ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

-သႏၱာ