အြန္လိုင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကားလိုင္း ၁၆ လိုင္းမွ လက္မွတ္ႀကိဳတင္ ​ဝယ္ယူႏိုင္

အြန္လိုင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကားလိုင္း ၁၆ လိုင္းမွ လက္မွတ္ႀကိဳတင္၀ယ္ယူႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ မိမိသြားလိုတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြကို ရွာေဖြၿပီး ဝယ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုရာထိုင္ခံုေတြကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္းေငြေခ်စနစ္နဲ႔ ေပးေခ်ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗီဇာကတ္၊ မာစတာကတ္ ၊ MPU ကတ္ ၊ CB Pay နဲ႔ Wave Money စနစ္ေတြနဲ႔ ေပးေခ်ႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ခရီးစဥ္၊ ေန႔ရက္ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ၂၈ ရက္ ႀကိဳတင္ဝယ္လို႔ ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ဝင္ေရာက္ၿပီး PROCESS_TO_PAYMENT ကိုႏွိပ္ကာ ကတ္နံပါတ္ေတြကို ေရးထည့္ၿပီး ဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ကို email သို႔မဟုတ္ Print Your Ticket မွာ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း