ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုး၏ အီးေမးလ္လံုၿခံဳ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တင္ဒါေခၚယူ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံု၏ အီးေမးလ္လံုၿခံဳ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တင္ဒါေခၚယူလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႐ံုးအတြက္ eMail Security and Maintenance လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔အတြက္ တင္ဒါေခၚယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန၊ သုေတသန၊ နည္းပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဌာနႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုး၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ် တင္သြင္းမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တင္ဒါပံုစံတစ္ေစာင္ကို ႏွစ္ေထာင္က်ပ္နဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး ၂၆.၁၂.၂၀၁၇. ရက္မွာ တင္ဒါပိတ္မယ္လို႔ တင္ဒါေကာ္မတီ ေၾကညာထားပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း