တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး ပုဂၢလိက အင္တာနက္ဘဏ္ WeBank ကို Tencent စတင္

WeBank.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔က Tencent သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံး ပုဂၢလိက အင္တာနက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္မည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို လႊင့္တင္ခဲ့သည္။  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ပုဂၢလိက ဘဏ္သစ္ငါးခုကို စမ္းသပ္အစီအစဥ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ခ်သြားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုကုမၸဏီမ်ားတြင္ e-com-merc ကုမၸဏီ Alibaba ႏွင့္ Tencent ကုမၸဏီတို႔ ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ Tencent မွလႊင့္တင္ခဲ့ေသာ WeBank ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ QR code ကုိေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ QR code ကို မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ scan ျပဳလုပ္သည့္အခါ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ Webank  အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယ် သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပသ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အြန္လိုင္း ဘဏ္အတြက္ Tencent ၏အစီအစဥ္မ်ားကို သိရွိလိုသူမ်ားအား လမ္းၫႊန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ WeBank ကို Tencent မွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Baiyeyuan Investment ႏွင့္ Live Group တို႔မွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ လက္က်န္ရွယ္ယာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အျခား ရွယ္ယာရွင္ ခုႏွစ္ဦးမွ ပိုင္ဆုိင္ကာ ၎ရွယ္ယာ မ်ားအားလုံး၏ တန္ဖုိးမွာ ယြမ္ ၃ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၄၈၂ သန္း) ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ WeBank သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ လိုအပ္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားစြာကို ရရွိထားၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း ရရွိထားသည္။

အင္တာနက္ ကုမၸဏီမ်ားစြာသည္ ေငြေၾကးရရွိမႈ ျမင့္မားေသာ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား ေပးသည့္ ဘဏ္ေလာကအတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီး Baidu ႏွင့္ Alibaba ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ဘဏ္တစ္ခုစီ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။

Ref: TechInAsia