လုံၿခဳံေရးကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ လူမႈေရး ကြန္ရက္တစ္ခုကို Facebook စတင္

mark-zuckerberg-facebook-f8-753.jpg

Facebook သည္ ဆိုက္ဘာ လုံၿခဳံေရးအတြက္ လူမ်ားသတိျပဳမိ ေစရန္အတြက္ ThreatExchange ဟုအမည္ရသည့္ လူမႈေရးကြန္ရက္ တစ္ခုကို စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ThreatExchange ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ လုံၿခဳံေရးကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး အြန္လိုင္းတြင္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ software ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ၎ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဝမွ်ကာ သုံးစြဲသူမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ႔အႀကီးအက်ယ္ဆုံး ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ Facebook သည္လုံၿခဳံေရး ပညာရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို လြယ္ကူစြာ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ Facebook သည္

၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တစ္ကိုယ္ေရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ThreatExchange ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ခဲ့သည္။  ၎ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳ၍ လုံၿခဳံေရးပညာ ရွင္မ်ားသည္ ေဝမွ်လိုသည့္ အရာမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားရန္ စိတ္ပူစရာမလိုအပ္ဘဲ မည္သူႏွင့္မဆို ေဝမွ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ThreatExchange ၏ beta ဗားရွင္းတြင္ Bitly, Dropbox, Facebook, Pinterest, Tumblr, Twitter ႏွင့္ Yahoo တို႔ ပါဝင္လာသည္။ ထုိဝန္ေဆာင္မႈသည္ ကမၻာတစ္ဝန္း အစိုးရႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားတြင္  ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို  အကူအညီ ေပးႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။                     

(Ref : CNET)