ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို စြန္႔ဦးတီထြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရန္ ITU က ဖိတ္ေခၚ

ITU.jpg

International Telecommunication Union (ITU) သည္ Young Innovators Competition ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ရန္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ျဖစ္ေသာ ျမန္ မာႏိုင္ငံကို ဖိတ္ေခၚထားသည္ဟု သိရသည္။

ITU အေနျဖင့္၎တို႔၏ အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ထူးခၽြန္သူ ႏွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္၍ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ Budapest ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ITU Telecom World 2015 သို႔ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ဟု သိရသည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ အသက္ ၃၀ ႏွစ္အတြင္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ idea မ်ားကို ေပးပို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံအဥာဏ္မ်ား ရယူလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိ idea ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ Project မ်ားကို ေမလ ၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ideas.itu.int သို႔ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲသို႔ Project idea မ်ား မေပးပို႔ခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမွ ေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႀကံအဥာဏ္မ်ားကို ေဝငွေပးမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ITU ၏ ေရြးခ်ယ္ခံရသူႏွစ္ဦး သည္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသို႔ အခမဲ့ခရီးစဥ္ႏွင့္အတူ ဆုေၾကးေငြမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ Telecom World သို႔ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိမည့္ အျပင္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း ေလ့လာခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။