အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရး Workshop က်င္းပျပဳလုပ္

Workshop-1.jpg
workshop-2.jpg
Workshop-3.jpg
Workshop-4.jpg

လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား အစီအစဥ္အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၉:၃၀ မွ ေန႔လယ္ ၁၂: ၁၅ အထိ အမွတ္ (၂၂၈/ ၂၃၄)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ႐ံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။