အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ စမတ္ဖုန္းတြင္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳဟုဆို

635633342798386234-Weise-2015-03-30-3835.jpg

အေမရိကန္ရွိ ႏိုင္ငံသား ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေလ့ ရွိၾကေၾကာင္း Pew သုေတသန၏ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အြန္လိုင္းအသုံးျပဳခြင့္ ရျခင္းသည္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး အေမရိကန္ရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း Pew သုေတသနက ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာသည္ စာၾကည့္တုိက္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္၌  ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ tablet မ်ားျဖင့္ အြန္လိုင္းကို ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Pew ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အျပင္သြားလာ သည့္အခါတြင္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳရန္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို အားထားၾကသည္။

စမတ္ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ကို အဓိက သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အဓိကလူဦးေရ မဟုတ္ဘဲ လူနည္းစုျဖစ္ကာ အသက္အရြယ္အရ ပိုမိုငယ္ရြယ္ၿပီး ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္အျပင္ ပညာတတ္ လူတန္းစားမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း Pew မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: USAToday