ဖုန္းသုံးစြဲ သူတိုင္းအတြက္ Power Bank

cover.jpg

iKANOO Bluetooth Speaker and External Power Bank

iKANOO အမွတ္တံဆိပ္ Bluetooth Speaker and External Power Bank ျဖစ္သည္။ Bluetooth Function ပါဝင္ေသာ မည့္သည့္ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းျဖင့္မဆို ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳ ႏိုင္သည္။ သီခ်င္း နားေထာင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ Speaker ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို အလြယ္တကူ အားသြင္းယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ External Power Bank တစ္ခုလည္း တြဲဖက္ပါဝင္ မည္ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစား ေသးငယ္ၿပီး သြားေလရာသို႔ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္ သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Speaker အသံထြက္ အရည္အေသြးလည္း အထူးေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးအသုံးျပဳ ႏိုင္တဲ့အတြက္ သုံးစြဲသူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ေစ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုး- ၃၅,၀၀၀
ဖုန္း- ၀၉- ၅၀၅၃၇၈၉, ၀၉- ၅၄၀၀၃၇၈

Longtron Power Bank 4000 mAh

ခ်စ္စရာ smile ပံုေလးမ်ားကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ေပးထားသည္။ အားသိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ ပမာဏအေနျဖင့္ 4000mAh ကို အေထာက္အပံ့ ေပးထားၿပီး အားျပည့္မျပည့္ကို Smile ပံုစံမွ LED မီးအလင္းေရာင္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Smart phone မ်ားအျပင္ အျခား Camera,MP3/MP4, Mobile phone , Gameplayer မ်ားကို အလြယ္တကူ အားသြင္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ Muti  Short Circuit Protection system ကိုအသံုးျပဳ တည္ေဆာက္ ထားေသာေၾကာင့္ အရည္ေသြး ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုး- ၁၄,၅၀၀
ဖုန္း- ၀၁- ၂၅၂၆၂၇

MELKO Power Bank 5200 mAh      

MELKO အမွတ္တံဆိပ္ Mini Power Bank ျဖစ္သည္။ ပံုစံဒီဇိုင္းဆန္းဆန္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သူမ်ားအတြက္ အထူးအဆင္ ေျပေစမည္ ျဖစ္သည္။ အားသိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ ပမာဏအေနျဖင့္ 5200mAh ကို အေထာက္အပံ့ ေပးထားၿပီး အားျပည့္မျပည့္ကို  LED  Display ေပၚတြင္ကိန္း ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားျဖင့္ ျပသေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္မီးအေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Input အေနျဖင့္ Micro USB 5v/1A ျဖစ္ၿပီး Output မွာ 5V/2.1A ျဖစ္သည္။ Li-ion Battery အမ်ိဳးအစားကို ထည့္သြင္းအသုံးျပဳ ထားသည္။ အာမခံအေနျဖင့္ ၁ ႏွစ္ေပးထားသည္။
တန္ဖိုး- ၂၄,၀၀၀
ဖုန္း- ၀၉-၇၃၂၂၁၂၁၂၊ ၀၉-၇၃၂၂၁၆၁၆

Anker Power Bank 10000 mAh

iPhone, iPad ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအား ျပန္လည္သြင္း ေပးႏိုင္ေသာ Anker အမွတ္တံဆိပ္ Power Bank ျဖစ္သည္။ အားသိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းမႈ ပမာဏအေနျဖင့္ 10000 mAh အထိ အေထာက္အပံ့ ေပးထားသည္။ Power Bank ကို အားအျပည့္သြင္းထားပါက မည့္သည့္ဖုန္း အမ်ိဳးအစားကို မဆို ၃ ေခါက္ မွ ၄ ေခါက္အတြင္း အားသြင္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ USB ေပါက္ႏွစ္ေပါက္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း ႏွစ္လုံးအား တစ္ၿပိဳင္နက္ အားသြင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အားသြင္းရာတြင္လည္း မီးအားျပည့္မျပည့္ကို LED မီးလုံး ၄ လုံးျဖင့္ ျပသေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုး- ၅၀,၀၀၀
ဖုန္း- ၀၉-၅ ၀၅၃၇၈၉၊ ၀၉-၅၄၀၀၃၇၈

Samsung Power Bank 13800 mAh

မိုဘိုင္းဖုန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ Samsung အမွတ္တံဆိပ္ Power Bank ျဖစ္သည္။ မိမိ မိုဘိုင္းဖုန္းအား အလြယ္တကူ အားျဖည့္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ခရီးေဝး သြားလာတက္သူမ်ား ယူေဆာင္သြားရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ မည္ျဖစ္သည္။ အားသိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းမႈ ပမာဏအေနျဖင့္ 13800mAh ကိုအေထာက္အပံ့ ေပးထားသည္။ Input မွာ DC 5V/1.0A ျဖစ္ၿပီး Output မွာ DC5 V/1.0A (max), 2.0A(max) ျဖစ္သည္။ LED မီးလုံးပါဝင္သည့္အတြက္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး အေနျဖင့္ပါ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုး- ၂၄ ,၀၀၀
ဖုန္း- ၀၁- ၃၈၂၈၆၈, ၃၉၈၃၄၃

PISEN Moonbox Power 6000 mAh

မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ေဒသသို႔ ေရာက္ေရာက္ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေသာ PISEN အမွတ္တံဆိပ္ Moonbox Power အမ်ိဳးအစား mobile power box တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ 6000mAh ပမာဏရွိေသာ စြမ္းအင္ကို သိုေလွာင္ ေပးထားႏိုင္ၿပီး USB ပါ၀င္ေသာ Device မ်ားကို အားသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ USB ေပါက္ႏွစ္ေပါက္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္း၊ Tablet မ်ားကို  တစ္ၿပိဳင္နက္ အားသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ LED Flashlight ပါဝင္သည့္အတြက္ အေရးေပၚ မီးအေနျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
တန္ဖိုး- ၂၀ ,၀၀၀
ဖုန္း- ၀၁- ၂၄၅၉၄၅

Music Buddy Powerbank 7800 mAh

MP3 စနစ္ပါဝင္သည့္ Made in Thailand အမ်ိဳးအစား Powerbank ျဖစ္သည္။ အားသိုေလွာင္မႈ ပမာဏမွာ 7800 mAh ျဖစ္ၿပီး  ေခါင္းေျပာင္း ၇ ခု ပါဝင္သည့္အတြက္ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ အမ်ားစုကို အလြယ္တကူျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အားသြင္း ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ TF card Slot ႏွင့္ LED Flashlight ပါဝင္သည္။ Powerbank တြင္ ပါဝင္သည့္  Volume အတိုးအေလွ်ာ႔ ခလုတ္ႏွင့္  ပါဝါအဖြင့္၊ အပိတ္ ခလုတ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။
တန္ဖိုး- ၄၅,ဝဝဝ က်ပ္
ဖုန္း- ၀၁-၃၈၀၅၃၆ ၊  ၀၉၇၃၂၂၄၉၈၉

Coopcc Powerbank 6000 mAh

ခ်စ္စဖြယ္ ပန္းသီးပံုစံုျဖင့္ Powerbank ျဖစ္သည္။ အားသုိေလွာင္မႈ ပမာဏအေနျဖင့္ 6000mAh ပါဝင္သည္။ ပါဝါအဖြင့္အပိတ္ ျပဳလုပ္သည့္ ခလုတ္ကို Powerbank ၏ ေဘးတြင္ထည့္သြင္း ေပးထားသည္။ iOS, Android, Symbian, Blackberry အျပင္ အျခားေသာ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုး- ၂၅,ဝဝဝ က်ပ္
ဖုန္း- ၀၁-၃၈၀၅၃၆ ၊  ၀၉၇၃၂၂၄၉၈၉

Solar Charger Powerbank 5000 mAh

လွ်ပ္စစ္မီးမရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္ျဖင့္ပါ အားသြင္း အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Solar charger Powerbank ျဖစ္သည္။ အားသိုေလွာင္မႈ ပမာဏအေန ျဖင့္ 5000 mAh ကို အေထာက္အပံ့ေပးထားၿပီး Li-Polymer Battery အမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳထားသည္။ Input DC 5V/1A ျဖစ္ၿပီး Output DC 5V/2x1A ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားမွာ 142x75x13.6 mm ျဖစ္ၿပီး အေလးခ်ိန္မွာ 150g ရွိမည္ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုး- ၁၈,ဝဝဝ က်ပ္
ဖုန္း- ၀၁-၃၈၀၅၃၆ ၊  ၀၉၇၃၂၂၄၉၈၉

Pisen Portable Power Bank (TS-D188) 10000 mAh

10000 mAh အားအျပည့္ ပါဝင္ေသာ  Power Bank ျဖစ္သည္။ 5V-2A ျဖစ္တဲ့အတြက္ iPhone ကို အားသြင္းမည္ ဆိုပါက တစ္နာရီေလာက္သာ ၾကာမည္ျဖစ္သည္။ အားသြင္းရန္အတြက္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း သပ္သပ္ပါဝင္သည္။ မီးအား အတက္အက်ကို ထိန္းညႇိေပးသလို ဖုန္းအားသြင္းေနစဥ္ ဂိမ္းကစားပါကလည္း ဘက္ထရီကို မထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ Over Charger စနစ္ပါဝင္သည္။ အေရာင္အေနျဖင့္ အျဖဴေရာင္ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုး– ၁၅၈,ဝဝဝက်ပ္
ဖုန္း- ၀၁-၂၄၅၉၄၅, ၀၉၄၀၂၆၀၁၇၁၈

Pisen Cloud Easy Power (WMM003) 5000 mAh

Pisen Cloud Easy Power Bank တြင္ အားသိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းမႈပမာဏ 5000mAh ပါဝင္သည္။  Powerbank တြင္ ပါဝင္ေသာ SD ကတ္ေပါက္တြင္ SD Card ဆိုက္ၿပီး WiFi On လိုက္ရံုျဖင့္ SD ကတ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳလိုေသာ Phone, iPad, iPhone ႏွင့္ Tablet မ်ားထဲမွတစ္ဆင့္ ၾကည့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗီဒီယို ကားရွည္မ်ားကို Hardisk ထဲတြင္ ထည့္သိမ္းထားၿပီး မိမိ Android Phone ျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ၾကည့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္အာမခံ ေပးထားသည္။
တန္ဖိုး– ၄၀,၄၀၀ က်ပ္
ဖုန္း- ၀၁-၂၄၅၉၄၅, ၀၉၄၀၂၆၀၁၇၁၈

Pisen Shaving Power Box 5000mAh (SMPW20) 5000 mAh

ဖုန္းအားသြင္းျခင္း သာမကဘဲ မုတ္ဆိတ္ေမႊးပါ ရိတ္ႏိုင္ေသာ Power Bank ျဖစ္သည္။ ဒီဇိုင္းပိုင္းမွာ ထူးျခားၿပီး သပ္ရပ္လွပသည္။ 5000mAh ရွိေသာေၾကာင့္ ဖုန္းႏွစ္လံုးခန္႔ကို အားသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒါ့အျပင္ Power Bank ကိုျပန္လည္ အားျဖည့္သည့္ အခါတြင္လည္း 5V-2A ျဖစ္သည့္အတြက္ အားသြင္းမႈ ျမန္ဆန္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ေနကုန္ သံုးၿပီး ညအိပ္ခါနီးမွ အားသြင္းထားပါကလည္း မိုးလင္းသည့္အခါ Over Charger မျဖစ္ဘဲ သိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္းကို ထိန္းညႇိေပးေသာ Prevent Overcharging & Short Circuit System ေၾကာင့္ စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ ။ တစ္ႏွစ္အာမခံ ေပးထားသည္။
တန္ဖိုး– ၂၈,၇၀၀ က်ပ္
ဖုန္း- ၀၁-၂၄၅၉၄၅, ၀၉၄၀၂၆၀၁၇၁၈

Color Power (TS –D147) 5600 mAh

5600 mAh ပါဝင္ေသာ Color Power အမ်ိဳးအစား Powerbank ျဖစ္သည္။ 5600mAh ပါရွိသည့္အတြက္ ဖုန္းကိုႏွစ္ႀကိမ္ အားျဖည့္ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Intelligent protection  system ပါဝင္သည့္အတြက္ စိတ္ခ်စြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Power bank ထဲမွ အားရိွမရွိကို power switch ထဲမွ Led flashlight ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒီဇိုင္းဆန္းၿပီး slim ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Power bank ထဲမွ အထြက္ Volt 5V-1A ရွိေသာ္လည္း ဖုန္းကိုျမန္ဆန္စြာျဖင့္ အားသြင္းႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ အေရာင္ ၉ မ်ိဳးရွိၿပီး အာမခံတစ္ႏွစ္ ေပးထားသည္။
တန္ဖိုး– ၁၆,၅၀၀ က်ပ္
ဖုန္း- ၀၁-၂၄၅၉၄၅, ၀၉၄၀၂၆၀၁၇၁၈

Pisen Direct Type Hight Power Box(TS-D143) 5000 mAh

အရည္အေသြးၿပီး တစ္ႏွစ္အာမခံ ေပးထားေသာ 5000mAh ပါဝင္သည့္ Direct Type Hight Power Box ျဖစ္သည္။ 5000mAh ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းကိုႏွစ္ႀကိမ္ အားသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အလိုအေလွ်ာက္ ျဖတ္ေတာက္ေပးေသာ over charger system စနစ္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္  မိးအားအတက္အက်ကို ပူစရာမလိုေၾကာင္း သိရသည္။ Charger ေခါင္းပါဝင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ Direct type တြင္အားသြင္း ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Dc အေပါက္ျဖင့္လည္း အားသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ ။ Android ႏွင့္  iPhone ႀကိဳးနစ္ႀကိဳးပူးတြဲ ပါဝင္သည့္အတြက္ အလြယ္တကူ ယူေဆာင္သြား ႏိုင္သည့္ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ OTG  Systen ပါဝင္သည့္အတြက္ ဖုန္းႏွင့္ Data မ်ားကို အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆင္႔ေလးဆင့္ျဖင့္ Power Bank ထဲမွအားကို ျပသေပးသည္။
တန္ဖိုး– ၂၀,၂၀၀ က်ပ္
ဖုန္း- ၀၁-၂၄၅၉၄၅, ၀၉၄၀၂၆၀၁၇၁၈

Pisen LCD Power station TS-D075Lp 5000 mAh

5000 mAh ပါဝင္ေသာ LCD Power station TS-D075Lp ကိုတစ္နွစ္ အာမခံေပးထားၿပီး Intelligent Protection Systen ပါဝင္ေသာေၾကာင္႔ မီးအားအတက္အက် ပူစရာမလိုေၾကာင္း သိရသည္။  မိမိ၏ဖုန္းကို လ်င္ျမန္စြာ အားသြင္းႏိုင္ၿပီး ဖုန္းသံုးလံုးခန္႔ အားသြင္းေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 5V-2A&5V-1AUSB ေပါက္ႏွစ္ေပါက္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းႏွစ္လံုးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ အားသြင္းနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Wirred USB Cable တစ္ေခ်ာင္းပါဝင္ၿပီး LCD Diplay ပါဝင္ေသာေၾကာင္႔ အားသြင္းသည့္အခါ သိသာထင္ရွားစြာ ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Power On\Off ခလုတ္ကိုTwich Systen ဖန္တီးေပးထားသည္။ အရာင္အေနျဖင့္ အျပာေရာင္၊ အမည္းေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုး– ၂၁,၅၀၀ က်ပ္
ဖုန္း- ၀၁-၂၄၅၉၄၅, ၀၉၄၀၂၆၀၁၇၁၈

CHAOHANG Mobile Power Bank 13500 mAh

မိုဘိုင္းဖုန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ Chaohang  အမွတ္တံဆိပ္ Mobile Power Bank ျဖစ္သည္။ မိမိမိုဘိုင္းဖုန္းအား အလြယ္တကူ အားျဖည့္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ခရီးေဝးသြားလာ တတ္သူမ်ား ယူေဆာင္သြားရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ မည္ျဖစ္သည္။ အားသိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းမႈ ပမာဏအေနျဖင့္ 13500mAh ကို အေထာက္အပံ့ ေပးထားသည္။ Input မွာ DC 5V/1A ျဖစ္ၿပီး Output မွာ DC5 V/1A, 2A အထြက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ LED မီးလုံးပါဝင္သည့္အတြက္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး အေနျဖင့္ပါ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုး- ၂၅,၉၀၀ က်ပ္
ဖုန္း- ၀၁- ၂၅၂၆၂၇

Samsung Power Bank 5000 mAh

မိုဘိုင္းဖုန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အားျပန္လည္ သြင္းေပးႏိုင္ေသာ samsung အမွတ္တံဆိပ္ Power Bank ျဖစ္သည္။ အားသိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းမႈ ပမာဏအေနျဖင့္ 5000 mAh အထိ အေထာက္အပံ့ ေပးထားသည္။ Power Bank ကို အားအျပည့္ သြင္းထားပါက မည့္သည့္ဖုန္း အမ်ိဳးအစားကိုမဆို ၃ ေခါက္ မွ ၄ ေခါက္အတြင္း အားသြင္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ USB ေပါက္ႏွစ္ေပါက္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္းႏွစ္လုံးအား တစ္ၿပိဳင္နက္ အားသြင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အားသြင္းရာတြင္လည္း မီးအားျပည့္မျပည့္ကို LED မီးလုံး ပါဝင္သည့္အတြက္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး အေနျဖင့္ပါ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုး- ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
ဖုန္း- ၀၁- ၃၈၂၈၆၈, ၃၉၈၃၄၃

SUNGZU Solar Power Bank 2600 mAh

လွ်ပ္စစ္မီး မရွိေေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနစြမ္းအင္္ျဖင့္ပါ အားသြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Solar charger Powerbank ျဖစ္သည္။ အားသိုေလွာင္မႈပမာဏ အေနျဖင့္ 2600 mAh က ိုအေထာက္အပံ့ ေပးထားၿပီး Li-Polymer Battery အမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳထားသည္။ USB 2.0 Output ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး LED မီးလုံးေလးလုံး ပါဝင္သည့္အတြက္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး အေနျဖင့္ပါ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုး- ၁၇,၈၀၀ က်ပ္
ဖုန္း- ၀၁- ၂၅၂၆၂၇