တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုၿပီးသူမ်ား အတြက္ Summer Pre HND ႏွင့္ HND (UK) Computing အေၾကာင္း

IMG_7848.jpg

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ အတြင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္၍ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံးပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Edexcel UK ႏွင့္ Info Myanmar College တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ Summer Pre HND ႏွင့္ HND (Computing) UK အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ Certification မ်ားမဟုတ္ဘဲ Diploma Level အထိ သြားႏုိင္ေစရန္ Summer Pre HND စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံ တကာတြင္ အခြင့္အလမ္း အေကာင္းဆုံး ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ေသာ Network & Software ၂ ခုစလုံးကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အုိင္တီေခတ္တြင္ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရမည့္ Application မ်ားျဖစ္ေသာ (PowerPoint, Photoshop, Microsoft Word, Excel) တုိ႔အျပင္ IELTS Foundation ကိုပါ တြဲဖက္ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း၏ ပံ့ပိုးမႈအေနျဖင့္ Sport Activities ဥပမာ – ေရကူး၊ မိဘမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေစရန္ အိမ္အေရာက္ ႀကိဳ/ပို႔ လုပ္ေပးသည့္ College Bus စသည္တုိ႔အျပင္ အခ်ိန္မေရြး စာအုပ္ငွားႏုိင္သည့္ Library ကိုပါ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ Summer Pre HND ၿပီးဆုံးေအာင္ျမင္ပါက Edexcel (UK) မွ တိုက္႐ိုက္ခ်ီးျမႇင့္ေသာ HND Diploma in Computing (UK) ကို Info Myanmar College တြင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။

HND ဆိုသည္မွာ အဂၤလန္တြင္ ပညာေရးၾသဇာႀကီးမားသည့္ Pearson (Edexcel) အဖြဲ႕ႀကီးမွ ေပးအပ္သည့္ Higher National Diploma ျဖစ္သည္။ Pearson (Edexcel) မွာ Edexcel Academic, Vocational Qualification စသည္ျဖင့္မ်ားစြာရွိၿပီး Engineering, IT, Business, Media,Tourism စသည္ျဖင့္ ဘာသာရပ္ မ်ားစြာလည္းရွိသည္။ HND  တြင္  Level 1 Entry Level မွစ၍ Level 8 PhD Level အထိရွိသည္။ ယခု Info Myanmar College တြင္ စတင္သင္ၾကားမည့္ HND Diploma မွာ QCF Level 5 အဆင့္ရွိသည့္ Higher National Diploma ျဖစ္ၿပီး BTEC Vocational လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

HND ကို တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုသူ သို႔မဟုတ္ IGCSE, GCE (A-Level) ေအာင္ျမင္ၿပီးသူတိုင္း တက္ေရာက္ႏုိုင္သည္။ ၁၈ လ သို႔မဟုတ္ ၂ ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီး တစ္ႏွစ္ကို Semester ႏွစ္ခု တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ Semester တစ္ခုကို ၅ လ ၾကာျမင့္ၿပီး သင္တန္းကာလ ၂ ႏွစ္တြင္ Semester ၄ ခု တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ Unit ေပါင္း ၁၆ ခု သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး BTEC HND မွာ Core (မယူမေနရ) Unit ၄ ခုရွိသည္။  Info Myanmar College အေနျဖင့္ HND Unit ကို Networking ကိုအသားေပးၿပီး Software ကိုလည္း မ်ွေအာင္ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ Unit ၁၆ ခု တြင္ Credit ေပါင္း ၂၄၀ ရွိၿပီး HND ၏ သင္ၾကားမႈပံုစံမွာ Vocational Trend ျဖစ္သည္။ သီအုိရီ +mostly hand on training သီအုိရီႏွင့္ လက္ေတြ႕ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး Student Focus ပုံစံျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု သင္ၾကားသည့္ပံုစံမွာ ႏုိင္ငံတကာတြင္ သင္ၾကားသည့္ပံုစံမွ ကြဲထြက္သည့္ပံုစံျဖစ္ၿပီး Teacher Focus ျဖင့္ သင္ၾကားသည္ဟုဆုိသည္။  ဆရာမွ အစအဆုံး လုပ္ေပးရသည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး HND ၏ထူးျခားသည့္ပံုစံမွာ (noexam) စာေမးပြဲ လုံး၀မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲအစား သက္ဆိုင္ရာ unit တစ္ခုခ်င္းကို assignment, presentation, project မ်ားျပဳလုပ္ရန္ Library, E-Library တုိ႔တြင္ရွာေဖြကာ ကိုယ္တုိင္ေလ့လာရသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။ Assignment ကိုလည္း အဂၤလိပ္လိုေရး၍ တင္ႏုိင္သလို Story ပုံစံမ်ဳိးလည္း တင္ႏုိင္သည္။ အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္ေစရန္ project မ်ားစြာလုပ္ရၿပီး Presentation မွာ Power Point ျဖင့္ တင္ျပျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။

အမွတ္ေပး အကဲျဖတ္သည့္ ပုံစံမွာ သက္ဆိုင္ရာ Unit တစ္ခုၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ Assignment, Presentation, Project  တစ္ခုစီကို အမွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။  ထုိ႔ေနာက္ Unit အကုန္ေပါင္းၿပီးမွ Pass၊ Merit၊ D  စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ unit ကို ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းျဖင့္ လံုေလာက္စြာေျဖဆိုပါက Pass ျဖစ္သည္။ Merit မွာ လံုေလာက္စြာ ေျဖဆုိျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ reference မ်ားထည့္ၿပီး ေျဖဆိုသြားျခင္းမ်ဳိးကို ဆုိလုိသည္။ Distinction မွမူ Complex Asg ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားက သက္ဆိုင္ရာ unit ကို အမွန္တကယ္ ျပည့္စုံေအာင္ သီအိုရီမ်ား၊ Evidence မ်ား၊ reference မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ idea မ်ားကို ထည့္သြင္းေျဖ ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ HND ၏ အမွတ္ေပးသည့္ပုံစံမွာ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ unit တစ္ခုဆီတြင္ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ မျဖစ္မေန တတ္ေျမာက္ထားရမည့္ အခ်က္မ်ားကို မည္မွ် ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္သြားသည္ဆုိသည့္ Student Focus ပုံစံျဖင့္ အမွတ္ေပးေသာေၾကာင့္  အမွန္တကယ္ႀကိဳးစားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဒီပလုိမာၿပီးဆံုး၍ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ခဲ့ရင္လည္း စိတ္ပူစရာမရွိဟု ဆုိသည္။ အကယ္၍ HND ၿပီးဆံုးကာ ျပည္ပကို ေက်ာင္းသြားတက္လွ်င္လည္း ႏုိင္ငံတကာပညာေရးပုံစံႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Future Study တြင္ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။

HND Diploma ေအာင္ျမင္သြားသည့္ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္မ်ဳိး ရွိသည္။ အလုပ္ခြင္သို႔ သြားမည္လား၊ ျပည္ပတြင္ ေက်ာင္းသြားတက္မည္လား စသည္ တုိ႔ျဖစ္ သည္။ အလုပ္ဝင္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ BTEC Vocational Trend မွလာေသာေၾကာင့္ Skill ကို စိတ္ပူစရာမလိုသည့္အျပင္ HND ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကို ႏုိင္ငံ တကာတြင္ Employer မ်ားက ႀကိဳဆိုေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥေရာပတြင္ Intel ကုမၸဏီသည္ HND ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပုံမွန္ လက္ခံေလ့ရွိသည့္အျပင္ HND ကို Professional Bodies မ်ားကလည္း အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟု သိရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ BCS (British Computer Society) (University)၊ HND က QCF Level 5 အဆင့္ရွိ Higher National Diploma ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္၊ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္က လက္ခံၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကို IELTS 6/6.5 ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားထားရန္ လုိအပ္သည္။ နာမည္ေကာင္း၊ နာမည္ႀကီးသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ IELTS ကို မျဖစ္မေန ေတာင္းခံေသာေၾကာင့္ HND ၂ ႏွစ္အတြင္း ေသခ်ာႀကိဳးစားထားရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ IELTS မရွိဘဲ ေက်ာင္းသြားတက္မည္ဆုိပါက အဆိုပါ တကၠသိုလ္က ခ်ေပးသည့္ Foundation Program ကို မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အပိုတက္ေရာက္ရသည့္ Program အတြက္ သင္တန္းေၾကးမွာ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသုိလ္ အလိုက္ ေဒၚလာ ၂,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ အထိရွိသည္။ အဆုိပါ Program မွာ အဂၤလိပ္စာသာမကဘဲ အျခား ဥပမာ-သခ်ၤာ ဘာသာရပ္မ်ဳိး ကဲ့သို႔ ပါလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္  IELTS Score ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားထားသင့္သည္။

ဝင္ခြင့္အေနျဖင့္ HND ကို တခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ားက ေနာက္ဆုံးႏွစ္မွ စတင္လက္ခံၿပီး အခ်ိဳ႕က ဒုတိယႏွစ္မွစၿပီး လက္ခံေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ- HND ကို Greenwich University က ေနာက္ဆုံးႏွစ္မွ စတင္လက္ခံၿပီး ၎မွာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ Policy ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္တက္ ေရာက္မည့္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ HND တြင္ မိမိေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ unit ေတြ အေပၚ မူတည္ၿပီး ဘာသာရပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- HND တြင္ Networking ဘာသာရပ္ကို မသင္ယူခဲ့ဘဲ BSC Network Engineering ကို ေလွ်ာက္၍ရမည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Info Myanmar College တြင္ HND တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား အတြက္ လုိအပ္သည့္ Facility မ်ားကို စီစဥ္ထားရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ unit မ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈ ပိုမိုျမင့္မားေစရန္ Lab Room စီစဥ္ ထားရွိေပးသည္။

Networking အတြက္ Cisco Lab, IBM Server ႏွင့္ Network Lab အတြက္ လုံေလာက္သည့္ Device မ်ားရွိၿပီး Software အတြက္ E-Library တြင္ နမူနာ project မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ Library, E-Library မ်ား စီစဥ္ထားရွိေပးၿပီး ျပည္တြင္း၌ အလုပ္၀င္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအျပင္ ျပည္ပတြင္ ေက်ာင္းသြားတက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ IELTS ကို Score ေကာင္းေကာင္းရရွိေစရန္ တစ္ပတ္ကို အဂၤလိပ္စာ ၄ ခ်ိန္ သင္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး Language Test Room လည္းထားရွိေပးထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ HND ၿပီးေျမာက္သည့္အခါ

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေစရန္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္ (Industrial Field) မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္စီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး Social Skill နဲ႔ Team Work ေကာင္းေစရန္ အတြက္လည္း ေလ့က်င့္ေပးသြားမည့္ Program မ်ားရွိသည္။

Info Myanmar College မွ ကူညီပံ့ပိုးသည္။