စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ စက္တင္ဘာလအတြင္း သင္တန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္မည္

wwwmmbiztodaycom.jpg

စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း (Singapore Myanmar Vocational Training Institute SMVTI) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နတ္ေမာက္လမ္းရွိ အမွတ္ (၁) စက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း သင္တန္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စင္ကာပူခရီးစဥ္အတြင္း သေဘာတူေဆြးေႏြးခ်က္အရ စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္း (Singapore Myanmar Vocational Traning Institute SMVTI) ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း (SMVTI) တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား (Hospitality and Tourism) လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ား (Electrical and Electronic)၊ ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ား (Facility Management)၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ား (Engineering Services) စသည့္ သင္တန္းမ်ားကို  စင္ကာပူႏုိင္ငံ ITE ေက်ာင္း၏ သင္႐ိုးမ်ားႏွင့္အညီသင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။