ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း ငါးခုက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မုိဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၈၅

iphone.gif

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွရန္ အတြက္ DBS, ING, OCBC, Standard Chartered ႏွင့္ Sumitomo Mitsui အစရိွသည့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ လုပ္ငန္း ငါးခုက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅ သန္းကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည့္ PAMEL (Pan Asia Majestic Eagle Limited) အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတုိင္မ်ား တည္ေဆာက္မႈက႑တြင္ အထက္ပါ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ စံုစမ္းသိရိွရသည္။

လြတ္လပ္သည့္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ PAMEL သည္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ပါဝင္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္လုပ္ငန္း ငါးခုႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမည့္ သေဘာ တူညီခ်က္တစ္ခုကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး စီးပြားေရးက႑တြင္ ပါဝင္လာသည့္ PAMEL သည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ လာႏုိင္ရန္ အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ အဓိကတာဝန္ရိွသူမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအဖဲြ႔အစည္းသည္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ PAMEL သည္ ကာတာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ Ooredoo Myanmar ၏ တာဝါတုိင္ေပါင္း ၁,၂၅၀ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းနွင့္ 3G ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္း မ်ားတြင္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။