mobile payment (m-payment)

Mobile payment (m-payment) ဆိုသည္မွာ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္တစ္ခုႏွင့္ point-of-sale (POS) အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။

Mobile payment မ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစ႐ံုသာမက လံုၿခံဳမႈအပိုင္းတြင္လည္း စိတ္ခ်ရေသာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားလ်က္ရိွသည္။ ၎နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္ သံုးစြဲသူ၏ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္သည္ security token တစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး အေရာင္းအဝယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ random code တစ္ခုကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသည့္ နည္းပညာအေပၚ မူတည္ၿပီး token ကို over-the-air (OTA) မွ ထုတ္လႊင့္ေပးသလို သံုးစြဲသူက keyboard ျဖစ္ manual ႐ိုက္ထည့္ၿပီး ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

သံုးစြဲသူမ်ားက mobile payment ကို အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္ ကုန္သည္ႏွင့္ mobile payment ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီက သံုးစြဲသူ၏ အခ်က္အလက္ကို ကာကြယ္ေပးသည့္ တာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝယူရသည္။ ကုန္သည္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီအၾကားရိွ တာဝန္မ်ားမွာ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ကာ ကြဲျပားမႈရိွသည္။

Mobile payment ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းတြင္ ကုန္သည္မ်ားက မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ credit card payment မ်ားကို လက္ခံသည့္ နည္းပညာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) က mobile point of sale terminal မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္သည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ mobile PoS စနစ္မ်ားအားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ အေရးပါသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ ပါဝင္သည္။ ၎တို႔မွာ –

– ကုန္သည္၏ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ထံ ထည့္သြင္းထားေသာ account data မ်ား ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း

– ကုန္သည္၏ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ထံတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း

– ကုန္သည္ဒ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ထံမွ ေပးပို႔ေသာ account data မ်ား ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

Mobile payment မ်ားအတြက္ အသံုးခ်လ်က္ရိွေသာ နည္းပညာမ်ားတြင္ Near Field Communication (NFC), Bluetooth, WiFi ႏွင့္ RFI တို႔ ပါဝင္သည္။ Mobile pament စနစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ Apple, Google, Samsung, Android, PayPal ႏွင့္ Square တို႔ပါဝင္သည္။