ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တြင္ American BSc in Business Administration ဘြဲ႕ ဖြင့္လွစ္မည္

Thandar.jpg

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံရွိ Niels Brock Copenhagen Business College တို႔ပူးေပါင္းကာ American BSc in Business Administration Degree Program အား ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ လိႈင္နယ္ေျမတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

ဤသင္တန္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ ေပးရန္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ BSc (Business Administration) သင္တန္းကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တုိးတက္မႈ ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ဆင့္ပြားႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ Program သည္ ကာလအားျဖင့္ ၄ ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၁ ႏွစ္လွ်င္ Semester ၂ ခုျဖင့္ ဘာသာရပ္ ၈ ခုသင္ၾကားရမွာ ျဖစ္သည္။ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံရွိ Niels Brock Copenhagen Business College မွဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားမွ ပူးေပါင္း သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ၿပီးဆံုးပါက American BSc Business Administration ဘြဲ႕ကိုရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါဘြဲ႕ ရရွိၿပီး၍ Master ဘြဲ႕မ်ားအား ဆက္လက္ တက္ေရာက္လုိပါက ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား တိုက္႐ိုက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဌာန၊ ပတၱျမားေဆာင္၊ လိႈင္နယ္ေျမ ဖုန္း- ၀၉၇၈၈၄၈၂၂၃၄၊ ၀၉၇၈၈၄၈၂၂၃၅၊ ၀၉၉၇၃၅၆၃၀၈၃၊ ၀၉၉၇၃၅၆၃၀၈၄ သို႔ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။