ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ဗီယက္နမ္ ကုမၸဏီတစ္ခု တရားဝင္လုိင္စင္ ရရ

11705342_10203428839160655_8107097447816626599_n.jpg

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ FPT အား ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကိဳးဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ (fixed- line service) ကို လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ လုိင္စင္ခ်ထားေပး လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ ဗီယက္နမ္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီသည္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ စတင္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ FPT ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီအား ျပည္တြင္း၌ ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းရိွ လုပ္ကိုင္ခြင့္လုိင္စင္ကို ခ်ထားေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈလုိင္းမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစေရးကို အဓိရည္မွန္းလုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးကဆုိသည္။

အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ကုိ ရရိွခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ e-Commerce ဝန္ေဆာင္မႈ၊ Online Game ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျခားေသာ အုိင္စီတီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေပးရန္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရမ်ား ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မျပဳလုပ္မီအခ်ိန္အထိ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈ အလြန္နည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း အလ်င္အျမန္တိုးတက္မႈရိွလာခဲ့သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး နယ္ပယ္မွ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အေျခခ်စတင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ FPT သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ Software Development Center တစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။