အစိုးရအတြက္ Free SMS Channel ကို Telenor တည္ေဆာက္

IMG_4097.jpg

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ ေပးပို႔လိုပါက SMS ျဖင့္ အခမဲ့ သတင္းေပးပို႔ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

Telenor သည္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ စတင္ရယူစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကတိျပဳခ်က္ ၇ ခ်က္ ေပးအပ္ထားၿပီး အဆိုပါကတိမ်ားအနက္ Free Central Government SMS Channel တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ပါရွိသည္။

Free SMS Channel ဆိုသည္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ Telenor ၏ မိုဘိုင္းဖုန္း လိုင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံ တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ေစျခင္းျဖစ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူေစလိုေသာ ေဒသအလိုက္ SMS မ်ား ေရာက္ ရွိေစျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုခ်ိန္ထိ ေပးပို႔တာမရွိပါဘူး။ Telenor အေနနဲ႔ ဒီဝန္ေဆာင္မႈေပးတယ္ဆိုတာ အစိုးရအေနနဲ႔ မသိလို႔မဟုတ္ပါဘူး”ဟု Telenor ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Petter Furberg က ေျပာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို SMS ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ အစိုးရသည္ အခမဲ့ SMS စနစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း Telenor ၏ လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္မႈသည္ အဆိုပါေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္း ရွိ၊ မရွိကို အရင္ေလ့လာရမည္ဟု သံုးသပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

Telenor ၏ အဆုိအရ ၎တို႔၏ကြန္ရက္သည္ လူေနထူထပ္ရာ ေဒသမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ၿပီး ေပးအပ္ထားေသာ ကတိအရ ၅ ႏွစ္တာ ကာလတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ဧရိယာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

မုန္တိုင္းက်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ား၊ ေရလႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားစသည္ျဖင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ SMS ႀကိဳတင္ ရရွိႏိုင္ပါက ေဒသခံမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိႏိုင္မည့္အျပင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၏ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ေသာ သတိျပဳစရာမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို SMS ျဖင့္ ထပ္ဆင့္ေပးပို႔ႏိုင္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္သည္။