အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ တ႐ုတ္ကန္႔သတ္ခဲ့

chinadrone-SH-mashable-2015aug5.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး (MOC) သည္ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္မွ စတင္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည့္ အမိန္႔စာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုကန္႔သတ္မႈသည္ အဆင့္ျမင့္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းပညာမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရပိုင္သတင္းစား China Daily ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားအရ အဆင့္ျမင့္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ တင္ပို႔မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ကုန္သြယ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ပထမဦးစြာ စာရင္းသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက ေလေပၚတြင္ တစ္နာရီႏွင့္အထက္ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားကုိ အဆင့္ျမင့္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယခုတားျမစ္မႈတြင္ စီးပြားျဖစ္ အသုံးျပဳေသာ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ အက်ံဳးမဝင္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ နည္းပညာကို အဓိကကာကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားျဖစ္ အေဝးထိန္းကုမၸဏီ DJI Technology ဒုဥကၠဌ ရွန္ဂ်န္ဟိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားကို စာရင္းေပးသြင္း တင္ပို႔မည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ မ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာအေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အတူ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းကို လက္ခံသူႏွင့္ ၎ကနည္းပညာကို ဘယ္သုိ႔ဘယ္ပုံ အသုံးခ်မည့္ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၄၅ ရက္ႏွင့္အထက္ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၎အခ်ိန္အပုိင္းအျခားမွာ အစိုးရ၏ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္အရ မၾကာျမင့္သည့္ ကာလတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္အာဏာပုိင္မ်ား သည္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ 8 tera floating-point operations ထက္ပိုမုိစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ႏိုင္ငံျပင္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ခြင့္မျပဳေတာ့ေပ။

Ref: Mashable