ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယား ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ဖုိက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ Telenor မုိဘိုင္á

IMG_20150621_153652.jpg

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မ်ားတြင္ Telenor Myanmar ၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား ျပတ္ေတာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ မုိဘုိင္းဖုန္း ေခၚဆုိမႈမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ေခတၱ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အဆုိပါကုမၸဏီမွ သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အဆုိပါ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ခ်ိတ္ဆက္သြယ္တန္းထားေသာ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ား၌ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္မ်ား ျပတ္ေတာက္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Telenor ၏ မုိဘုိင္းဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္မ်ား ယင္းျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ျပတ္ေတာက္ေနမႈအား သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမွ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနၿပီး ဆက္သြယ္မႈမ်ား ေကာင္းမြန္မည့္အခ်ိန္ကို သတင္းထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။