မုိဘိုင္းအင္တာနက္ေပၚမွ အခ်က္ အလက္သံုးစဲြမႈ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ပါ ျမင့္တက္လ်က္ရိွ

IMG_4745-.jpg

ျပည္တြင္း၏ မုိဘိုင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳသည့္ ပမာဏသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမို တိုးတက္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သာမကပဲ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ သံုးစဲြမႈ ႏႈန္းသည္လည္း လုိက္ပါ ျမင့္တက္လ်က္ ရိွေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း (MPT) မွ ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ၏ အဆုိအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တစ္ရက္လွ်င္ မုိဘုိင္းဖုန္းေပၚမွ အခ်က္အလက္ သံုးစဲြသည့္ ပမာဏသည္ 44 TB (Terabyte) (44,000 GB) အထိ ရိွလာေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအ ခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ပမာဏမွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အထိ ရိွလာၿပီး အဆုိပါ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းေပၚမွ အခ်က္အလက္ သံုးစဲြႏုိင္သည့္ပမာဏမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ တုိးတက္ ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံ၏ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ေပၚမွ အခ်က္အလက္ သံုးစဲြႏုိင္သည့္ ပမာဏသည္ လူေနထူ ထပ္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ မကဘဲ ေက်းလက္ေဒသမ်ား တြင္ပါ ျမင့္တက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

အဆုိပါ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ICT Park ျပန္လည္ ဖြင့္ လွစ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း၌ မုိဘိုင္းဖုန္းေပၚမွ အခ်က္အလက္ အသံုးျပဳသည့္ ပမာဏ တုိးတက္လာျခင္းမွာ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ mobile data သံုးစဲြမႈ တိုးတက္လာျခင္းကို ရည္ၫႊန္းေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ mobile data သံုးစဲြမႈတိုးတက္လာျခင္းသည္ မုိဘုိင္းဖုန္းေပၚမွတဆင့္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ကို အသံုျပဳႏႈန္း ျမင့္တက္ေနျခင္းႏွင့္ တုိက္႐ိုက္အခ်ဳိး က်ေနၿပီး ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတြင္းမွ အဆုိပါလူမႈကြန္ ရက္အသံုးျပဳသည့္ ပမာဏမွာ ၅ သန္း ေက်ာ္ရိွလာၿပီ ျဖစ္သည္။