ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္္သည့္ Application မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရန္ Telenor က ဖိတ္ေခၚ

Digital.jpg

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ Digital Winners 2015 အတြက္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Application မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရန္ Telenor Myanmar က ဖိတ္ေခၚထားသည္။

Digital Winners Award ဆိုသည္မွာ ICT Innovators မ်ားႏွင့္ Entrepreneurs မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕၌ ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တို ဘာလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Telenor ကြန္ရက္တည္ရွိရာ ပါကစၥတန္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံတို႔မွ ကိုယ္စားျပဳ App Developer အဖြဲ႕ကုိ Telenor ႐ံုးခ်ဳပ္္တည္ ရွိရာ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕သို႔ ေစလႊတ္၍ ၿပိဳင္ဆိုင္ေစျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမဆုအျဖစ္ ေနာ္ေဝေငြ ခ႐ိုနာ ၁ သိန္း ခ်ီးျမွင့္မည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႕သည္ Digital Winners Conference ကုိလည္း အခမဲ့ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး Conference အေသးစိတ္ကုိ www.digitalwinners.no တြင္ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း Telenor က ေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ App Developer မ်ားကို Telenor Myanamr က ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးတစ္ဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံ ကုိယ္စားျပဳ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္၍ ေအာ္စလို သို႔ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ Telenor မွ က်ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Application မ်ားကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုပါက https://goo.gl/PSCtff သို႔ဝင္ေရာက္၍ ဝင္ခြင့္ေဖာင္အား ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး [email protected] သို႔ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆံံုးထား၍ ေပးပို႔ရမည္ဟု သိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားမွ ေပးပို႔လာသည့္ Application မ်ားကို ဆန္ခါတင္ေရြးခ်ယ္ကာ Telenor ႐ံုးတြင္ Face to Face Pitching ျပဳလုပ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုး အဖြဲ႔အား ျမန္မာျပည္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္၍ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟု သိရသည္။