ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်ၿပီး ျဖစ္ေသာ မုိဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္ အေရအတြက္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ ေက်ာ္ရá€

11018866_686719368117973_1688136795737805345_n-.jpg

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီသံုးခုက ေဈးကြက္ အတြင္း ေရာင္းခ်ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ မုိဘုိင္းဆင္းမ္ ကတ္အေရအတြက္ မွာ ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ရိွလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။

ယခုလက္ရိွတြင္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ ႏွစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) တို႔မွ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာ မုိဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္ အေရအတြက္ မွာ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရိွလာၿပီျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းမုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳႏႈန္း တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ပမာဏအထိ သံုးစဲြသူတိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကာတာႏုိင္ငံမွ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Ooredoo Myanmar သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဆင္းမ္ကတ္အေရ အတြက္ ၄ သန္း နီးပါးေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံမွ Telenor Myanmar သည္ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ၉  သန္း နီးပါး ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား ျပည္တြင္းသို႔မဝင္ေရာက္မီ ကတည္းက ႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ေဈးကြက္ကို တစ္ဦးတည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) က ေရာင္းခ် ထားေသာ ဆင္းမ္ကတ္အေရ အတြက္သည္ ၁၅ သန္း ေက်ာ္ရိွလာ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါလုပ္ငန္း၏ ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေဈးကြက္သည္ ၂၀၁၄၊ ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္း တုိးတက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတုိင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအရ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက အျခား ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုထက္ ေဈးကြက္ေဝစုကို ပိုမို ပိုင္ဆုိင္ထားေနဆဲျဖစ္ သည္။

ေတာင္ကုတ္လို ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ေတာ့ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ဖုန္းသံုးတာ ပိုမ်ားတယ္။ ဒါေတာင္မိသားစုတစ္စုမွာ လူေစ့ဖုန္းကိုင္ တာ မ်ဳိးမရိွေသးဘူး။ ရန္ကုန္မွာ ဆုိ မိသားစု ေလးဦးရိွရင္ ေလးဦးလံုးမွာ မုိဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးစီ ရိွၾကတယ္ေလ” ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရိွ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ နည္းပါးေနေသးေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေဒသႀကီး အခ်ဳိ႕ရိွေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေဒသမ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ အမ်ားဆံုး ေဒသမွာေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းေဒသတြင္ ၁၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ မုိဘုိင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆပမာဏမွာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေနၿပီး မႏၲေလးတုိင္းတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွေနေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အရသိ ရသည္။

အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ႏုိင္ငံအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းသိပ္သည္းဆ ပမာဏမ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီ အ တြက္ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာ ဆင္းမ္ကတ္ အေရအတြက္ႏွင့္ အသံုးျပဳ ေနသည့္ အေရအတြက္တုိ႔အား အခ်ဳိးခ် တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။