ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ Hitachi Co.,Ltd ၏ အလွဴ ပစၥည္းေပးအပ္ပြဲ

Hitachi-1.jpg
Hitachi-2.jpg
Hitachi-3.jpg
Hitachi-4.jpg

ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ Hitachi Co.,Ltd ၏ အလွဴ ပစၥည္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ခ် ဳပ္ ႐ံုးခန္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။