တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ Ooredoo ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျဖန္႔ၾကက္ၿပီးျဖစ္

12010557_10203676509432257_2584862919428795859_o.jpg

ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကာတာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Ooredoo Myanmar ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားအား တစ္ႏုိင္ငံလံုးလူဦးေရ၏ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ျဖန္႔ၾကက္ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ဒုတိယပတ္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အဆုိပါ ကာတာဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၃ ခုတြင္ ေနထုိင္သည့္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳ ၿပီးစီးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာ ေဒၚသီရိၾကာညိဳက ဆုိသည္။

Ooredoo Myanmar သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ ၄၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃၅ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ အပါအဝင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒ သႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔၌ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သည္။