ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အြန္လုိင္းဝန္ေဆာင္မႈသံုးစဲြသူမ်ား ႏွစ္အနည္းငယ္အတ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား သိသိသာသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမည္ ဆုိပါက လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း၌ အြန္လုိင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို သံုးစဲြသူေပါင္း သန္းငါးဆယ္ အထိ ရိွလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အုိင္စီတီဆုိင္ရာ အႀကံေပးလုပ္ငန္းစု တစ္ခုျဖစ္သည့္ Nomura Research Institute က ခန္႔မွန္းလုိက္သည္။

ျပည္တြင္း၌ အုိင္စီတီႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ Mobile Payment,Internet Banking, ePayment, Mobile  Entertainment, e-Micro finance, Mobile Commerce အစရိွသည့္က႑မ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳမႈမ်ားျပားလာေသာ္လည္း အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈျမန္ႏႈန္းမ်ား မတည္ၿငိမ္ေသးျခင္းေၾကာင့္ တုိးတက္ရန္ေႏွာင့္ေႏွးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ပညာရွင္ အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီကမွ စတင္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ MPT တို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း အုိင္စီတီက႑ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေန သည့္ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ အတြင္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာမည္ဟု အဆုိပါအုိင္စီတီဆုိင္ရာအႀကံေပးလုပ္ငန္းစု၏တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးျဖစ္ သည့္  Mr.Kotaro Kuwadu ကဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ အင္တာနက္စနစ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသူပမာဏသည္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမင့္တက္လာမည္ဟု အထက္ပါပုဂိၢဳလ္က ဆုိသည္။

ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေဈးကြက္ကို အာ႐ံုစုိက္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ထိပ္ဆံုးမွပါဝင္ေနၿပီး ယင္းႏုိင္ငံ၏ KDDI ဆက္သြယ္ ေရးကုမၸဏီသည္ MPT ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းရိွေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုျဖင့္ လက္တဲြထားၿပီးျဖစ္သည္။