MICRO & NANO SIM CUTTER

MICRO-&-NANO-SIM-CUTTER.jpg

ပံုမွန္အရြယ္အစား ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို Micro ႏွင့္ Nano အရြယ္ ဆင္းမ္ကတ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ Cutter ျဖစ္သည္။ Micro, nano အရြယ္အစား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲကာ cutting  ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္္။ Cutting ျပဳလုပ္ၿပီး ပံုမွန္ဆင္းမ္ကတ္ အရြယ္အစားျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Sim adaper မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ တန္ဖိုးမွာ ၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး Fax computer ဖုန္း-၃၈၀၉၈၈ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။