ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ ေလယာဥ္ လက္မွတ္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွ စတင္ေရာင္းခ်

MA1.jpg

ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္း (ယခင္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း) သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၆ ႏွစ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပထမဦးဆံုးေသာ အေျပာင္းအလဲ အျဖစ္ အြန္လိုင္းမွ ေလယာဥ္လက္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

www.flymna.com ကို ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာ၌ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ား ႀကိဳတင္ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ အတြက္ ထိုင္ခံု လက္မွတ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

အင္တာနက္ရရွိသည့္ Device မ်ိဳးစံုမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ ေလယာဥ္ လက္မွတ္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္လက္မွတ္အတြက္ က်သင့္ေငြကို ႏိုင္ငံ တကာသံုး ေငြေပးေခ် ကတ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ား၌ ျပည္တြင္း၌ အသံုးျပဳေနသည့္ Myanmar Payment Union ကတ္မ်ားႏွင့္ အတူ ေငြေပးေခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဦးသန္းထြန္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္အတြက္ ထိုင္ခံု ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ယေန႔မွစတင္ကာ အြန္လိုင္းတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ခဲ့ သည့္အျပင္ ေလဆိပ္၌ Check in ျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း နည္းပညာ သစ္မ်ား အစားထိုး၍ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌ အသံုးျပဳထားသည္ဟု သိရသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၆ ၿမိဳ႕သို႔ ေလယာဥ္ပ်ံ ၁၀ စင္းျဖင့္ ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ေနသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေတြင္ ျပ႒ာန္း လိုက္ သည့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္း ဥပေဒအရ စီးပြားေရးဆန္စြာျဖင့္ Corporatization အသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပါဝင္လာေစရန္ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ စေတာ့ေစ်း ကြက္မ်ား၌ ရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။