၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခရက္ဒစ္ကတ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပန္လည္ရရိွ ရန္ ျပည္တြင္းဘဏ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမွá

shutterstock_29251765.jpg

ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း စီးဆင္းလည္ပတ္မႈတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုေက်ာ္ၾကာ ရပ္တန္႔ခဲ့သည့္ ခရက္ဒစ္ကတ္ (Credit Card) မ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ ဗဟုိဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆုိင္း ေနၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ အထိခြင့္ျပဳခ်က္ မက်ေသးေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္  ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ား ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခြင့္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မကုန္မီ အခ်ိန္အတြင္း ရရိွႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းအေႂကြးဝယ္ကတ္မ်ားကို လာမည့္ ႏွစ္မွသာ ခြင့္ျပဳေပးဖြယ္ ရိွေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း အတြက္ ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အတြက္ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ အေျခအေနကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ၾကာျမင့္ ေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း  အထက္ပါ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

“ဗဟုိဘဏ္အေနနဲ႔ ခရက္ဒစ္ကတ္ေတြ ျပန္ခြင့္ျပဳဖို႔ကိစၥမွာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အေျခအေနကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ လုပ္ရပါေသးတယ္။ အခုဆုိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အီလက္ထရြန္နစ္ စနစ္ ေငြေပးေခ်ေရး ကတ္ေတြက ျပန္ၿပီး ေခတ္စားလာေနၿပီဆိုေတာ့ ခရက္ဒစ္ကတ္ေတြ ျပန္လာမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္း တစ္ခု၏ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း စီးဆင္းလည္ပတ္မႈတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္စနစ္ အေႂကြးဝယ္ခြင့္ကတ္မ်ားအား ျပန္လည္ထုတ္ေဝ၊ သံုးစဲြႏုိင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်ေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Myanmar Payment Union တြင္ပါဝင္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက  ဗဟုိဘဏ္သို႔  ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက တရားဝင္စာတင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ခြင့္အတြက္ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အစရိွသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အနည္းငယ္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္ရိွသူက သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈတြင္ အေႂကြးဝယ္ကတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားကို ျပန္လည္ အသံုးျပဳလာႏုိင္မည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အီလက္ထရြန္နစ္ ေငြေပးေခ်ေရးကတ္ကို သံုးစဲြမႈမွာ လက္ရိွထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အီလက္ထရြန္နစ္ ေငြေပးေခ်ေရးကတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ MPU ကတ္မ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံတကာသံုး ေငြေပးေခ်ေရး ကတ္မ်ားျဖစ္သည့္ Visa,  Master,  CUP, JCB အစရိွသည့္ ကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါကတ္မ်ားသံုး စဲြမႈတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေစ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ယင္းကတ္သံုးစဲြသူ အခ်ဳိ႕က ေဝ ဖန္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားကို ဘဏ္လုပ္ငန္းစီးဆင္း လည္ပတ္မႈတြင္ျပန္လည္ သံုးစဲြခြင့္ရလာပါက ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ အဆုိပါကတ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္သံုးစဲြမႈမ်ားကို စနစ္တက် ဂ႐ုစိုက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕က သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ဝန္းက်င္က ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း ၿပိဳလဲမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚခဲ့သျဖင့္ အဆုိပါ ကတ္သံုးစဲြမႈကို ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳလာမည္ဆုိပါက စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။