သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ဂ်ပန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ အဆင့္ျမá€

10885357_10203814085892448_4575784183261117739_n.jpg

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မီယာဇာကီ အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဦးစီးဌာနတို႔က သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီယာဇာကီတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ Dr.Tatsuo Suganuma ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေထာက္အကူျပဳ ႐ံုးခန္းျဖစ္သည့္ ဆာကူရာ-ပိေတာက္စင္တာ (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မီယာဇာကီ အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႐ံုးခန္း) ကို ယေန႔စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

”တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုၾကား ေက်ာင္းသားေတြ အျပန္အလွန္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေတြ ဖလွယ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ”ဟု Dr.Tatsuo Suganuma က ေျပာၾကားသည္။

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မီယာဇာကီတကၠသိုလ္တို႔အၾကား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ျခင္း၊ သင္ၾကားမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။